หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ ได้จัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ให้กับนักศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ ได้จัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ให้กับนักศึกษา

admin phd
2020-02-17 11:01:34

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ชั้น ๒ อาคาร ๓๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ ได้จัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์  ให้กับนักศึกษา คือ นายแก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ในหัวข้อ "แบบจำลองการเสริมสร้างความยั่งยืนตามแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง จากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในประเทศไทย"

โดยมีคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ดังต่อไปนี้

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์ ประธานกรรมการ

๒. อาจารย์ ดร.สุพัตรา ปราณี กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา

๓.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

๔. รองศาสตราจารย์ ดร.พุทธกาล รัชธร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ กรรมการและเลขานุการ

www.ssru.ac.th

www.cim.ssru.ac.th