หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > บรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียนของนักศึกษาจีน ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
บรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียนของนักศึกษาจีน ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

admin phd
2020-02-17 11:03:59

บรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียนของนักศึกษาจีน ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

www.ssru.ac.th

www.cim.ssru.ac.th