หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เนื่องในวันครูประจำปี 2563 บรรยากาศไหว้ครูโดยนักศึกษาปริญญาเอกรุ่น 18
เนื่องในวันครูประจำปี 2563 บรรยากาศไหว้ครูโดยนักศึกษาปริญญาเอกรุ่น 18

admin phd
2020-02-17 11:09:57

เนื่องในวันครูประจำปี 2563 บรรยากาศไหว้ครูโดยนักศึกษาปริญญาเอกรุ่น 18 มอบมาลัยไหว้ครูแก่คณบดีอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

www.ssru.ac.th

www.cim.ssru.ac.th