หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > บรรยากาศการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2562 ของนักศึกษาปริญญาเอกรุ่น 19
บรรยากาศการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2562 ของนักศึกษาปริญญาเอกรุ่น 19

admin phd
2020-02-17 11:07:17

บรรยากาศการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2562 ของนักศึกษาปริญญาเอกรุ่น 19 โดยนักศึกษามอบมาลัยไหว้ครูแก่คณบดี อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

www.ssru.ac.th

www.cim.ssru.ac.th